Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh trên 63 tỉnh thành

Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh trên 63 tỉnh thành 2018 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Trong buổi gặp mặt với BTC Nhà báo Trần Bá Dung đã có chia sẻ về chương trình: "Đây là một chương trình mang đầy tính chính trị, tính khoa học, tính xã hội và tính nhân văn sâu sắc". Ngoài ra ông cũng chia sẻ thêm: "Báo chí sẽ không đứng ngoài cuộc Hành trình Đại sứ Đại dương xanh".