Talkshow Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh - số 07

Thực trạng ô nhiễm ở nước ta đã lên tới mức báo động. Thế nhưng các biện pháp tháo gỡ khó khăn, giảm tình trạng ô nhiễm vẫn chưa phát huy hiệu quả. Một trong những vấn đề nóng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái biển và đại dương. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai.