"Hành trình tìm kiếm Đại Sứ Đại Dương Xanh" hưởng ứng ngày "Làm cho Thế Giới Sạch Hơn" 2018 tại Tuy Phong - Bình Thuận