Nhà báo Hoàng Thị Huệ

Thành viên Hội đồng chuyên môn

Tổng biên tập
Tạp chí Biển Việt Nam