Nguyễn Việt Dũng

Trưởng ban tổ chức

Giám đốc trung tâm truyền thông
tài nguyên môi trường - Bộ tài nguyên môi trường