Ông Tạ Đình Thi

Thành viên Hội đồng chuyên môn

Tổng Cục Trưởng
Tổng Cục Biển và Hải Đảo Việt Nam