Doanh nhân - Nam vương Trương Huy Hoàng

Trưởng ban nghệ thuật

Tổng giám đốc
công ty Auto Huy Hoàng